Gerkors
 

Kravu pārvadājumu līguma piemērs nr.1.Pārvadājuma līgums

______________ p.                                                   200___ g. “____ “ ____________________


_________________________(komersanta nosaukums) turpmāk tekstā “Pārvadātājs”, __________________________ (amats, vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un ___________________, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, (komersanta nosaukums) __________________________________ personā, no otras puses, (amats, vārds, uzvārds) noslēdza šāda satura līgumu.


1. PĀRVADĀTĀJS APŅEMAS

1.1. Nodrošināt Pasūtītāju ar atbilstošu transportu un nogādāt kravu pavadzīmē norādītajam saņēmējam saskaņā ar pieprasījumu un pasūtījumā apstiprinātajos piegādes termiņos.

1.2. Nogādāt preces saņēmējam tādā stāvoklī, kādā tās nodotas Pārvadātājam.

1.3. Nodrošināt, lai preču iekraušana un nostiprināšana transportā notiktu, ievērojot drošības noteikumus.

2. PASŪTĪTĀJS APŅEMAS

2.1. Nodrošināt kravas iekraušanu norādītajā vietā un laikā. Ja krava netiek iekrauta norādītajā laikā, Pasūtītājs maksā soda naudu Ls ____________ par katru nokavēto iekraušanas diennakti.

2.2. Nodrošināt preces muitošanu un apdrošināšanu, izņemot transporta apdrošināšanu, kuru nodrošina pārvadātājs.

2.3. Maksu par pārvadājumu veikšanu samaksāt Pārvadātājam ne vēlāk kā ________ dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Kopējā maksa par pārvadājumu ir noteikta saskaņā ar iepriekšējo vienošanos pirms transportēšanas uzdevuma pieņemšanas.

4. ATBILDĪBA

4.1. Pušu atbildību nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

4.2. Visi strīdi, kas var rasties pildot šo līgumu vai saistībā ar to, tiek atrisināti LR likumdošanā un starptautiskajās konvencijās noteiktajā kārtībā.

4.3. Iekraušanai un izkraušanai ir paredzētas 24 stundas.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Līguma slēdzēja puses tiek atbrīvotas no savām saistībām, ja to izpildi kavē apstākļi, ko iepriekš nevarēja paredzēt vai ietekmēt, piemēram, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks, streiks, kara darbība, vadības normatīvie akti u.c.

5.2. Ja nepārvaramas varas iedarbība ilgst ilgāk par diviem mēnešiem, līgums skaitās pārtraukts. Par to līgumslēdzējpuses sastāda aktu.

6 .Līguma darbības laiks

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 200___ g. “___ “ __________.

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pārvadātāja un Pasūtītāja:

PVN reģ. Nr.

juridiskā adrese

nor. konts

bankā

kods

(paraksts) Z.v. Z.v.


Ligums nr.2