Gerkors
 

Kravu pārvadājumu līguma piemērs nr.2.


Kravas pārvadāšanas līgums

________________ p.                                               200___ g. “____”

_____________________ , (komersanta, kurš pārvadā preci, nosaukums) turpmāk tekstā ''Pārvadātājs'' ___________________personā, (amats, vārds, uzvārds), kura rīkojas uz ___________________________ no vienas puses, un _____________, (komersanta, kurš nosūta preci, nosaukums) turpmāk tekstā ''Nosūtītājs''__________________ personā, (amats, vārds, uzvārds) kura rīkojas uz _____________pamata, (statūtu, nolikuma) no otras puses, noslēdza līgumu par sekojošo.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS. PĀRVADĀJUMA MAKSA

1.1. Saskaņā ar šo līgumu Pārvadātājs apņemas nogādāt Nosūtītāja uzticēto kravu __________ (nosaukums, kvalitāte, citas individuālas pazīmes) _______________ skaitā ___________________, (skaitļos, ar vārdiem) turpmāk tekstā ''Krava''', uz sekojošu piegādes vietu _____________________________ , (nosaukums) izsniegt kravu Saņēmējam, savukārt Nosūtītājs apņemas samaksāt par kravas pārvadāšanu maksu, kas noteikta ar šo līgumu.

1.2. Šā līguma noslēgšanu apstiprina ar to, ka Pārvadātājs sastāda un nodod Nosūtītājam transporta pavadzīmi ( vai citu dokumentu par kravu).

1.3. Maksa par kravas pārvadāšanu _________________________________ .

1.4. Kravas pārvadāšana tiek apmaksāta sekojošā termiņā un kārtībā: ___________________ . 1.5. Pārvadātājam ir jānogādā krava uz piegādes vietu termiņā, ko nosaka transporta pakalpojumus regulējošie tiesiskie akti, vai saprātīgs termiņš.

1.6. Darbus un pakalpojumus, ko veic Pārvadātājs pēc Nosūtītāja pieprasījuma un kas nav paredzēti esošajā līgumā, Nosūtītājs apmaksā pēc pušu papildu vienošanās.

1.7. Pārvadātājam ir tiesības aizturēt pārvadāšanai nodoto kravu, lai nodrošinātu viņam pienākošos pārvadājumu maksu un citus ar pārvadāšanu saistītos maksājumus.

2. TRANSPORTA LĪDZEKĻU PADEVE. KRAVAS IEKRAUŠANA UN IZKRAUŠANA

2.1. Pārvadātājam ir jāpadod kravas Nosūtītājam iekraušanai transporta līdzekļi braukšnas kārtībā un derīgi kravas pārvadāšanai sekojošā termiņā: __________________________

2.2. Nosūtītājam ir tiesības atteikties no padotajiem transporta līdzekļiem, ja tie nav derīgi kravas pārvadāšanai.

2.3. Kravas iekraušanu (izkraušanu) veic Nosūtītājs (Saņēmējs) sekojošos termiņos un kārtībā: _________________________ , kā arī ievērojot tiesiskos aktus, kas regulē transporta pārvadājumus, nolikumus.

3. PUŠU ATBILDĪBA PAR PĀRVADĀJUMU SAISTĪBU PĀRKĀPŠANU

3.1. Gadījumā, ja netiek izpildītas vai nepienācīgi izpildītas pārvadājumu saistības, puses atbild LR civillikumdošanā un citos likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā, kā arī atbild saskaņā ar pušu vienošanos : _______________________________________________ .

3.2. Pušu vienošanās par likumā noteikto Pārvadātāja atbildības ierobežošanu vai atcelšanu nav spēkā, izņemot gadījumus, kad tādu vienošanos iespējamība, pārvadājot kravas, paredzēta tiesiskajos aktos.

3.3. Pārvadātājs par transportlīdzekļu kravas pārvadāšanai nepadošanu noteiktajā termiņā, kas noteikts līguma 2.1. punktā, bet Nosūtītājs par kravas neuzrādīšanu vai padoto transportlīdzekļu neizmantošanu, atbild saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī atbild saskaņā ar pušu vienošanos: _______________________________________________

3.4. Pārvadātājs un Nosūtītājs tiek atbrīvoti no atbildības transporta līdzekļu nepadošanas vai padoto transportlīdzekļu neizmantošanas gadījumā, ja tas noticis nepārvaramas varas, stihisku parādību (ugunsgrēki, plūdi, sanesumi), kā arī kara darbības rezultāta; kravu pārvadājumu attiecīgos virzienos pārtraukšanu vai ierobežošanu, ko nosaka kārtība, kuru paredz ________________________. (transporta nolikuma vai kodeksa nosaukums)

4. PĀRVADĀTĀJA ATBILDĪBA PAR KRAVAS ZUDUMU, IZTRŪKUMU UN BOJĀJUMU

4.1. Pārvadātājs atbild par kravas saglabātību no tās saņemšanas brīža pārvadāšanai līdz izsniegšanai Saņēmējam, ja nevar pierādīt, ka kravas zudums, iztrūkums vai bojājums radies apstākļu dēļ, kurus Pārvadātājs nevarēja novērst un kuru novēršana nebija no viņa atkarīga.

4.2. Zaudējumu, kas radies kravas pārvadājuma laikā, Pārvadātājs atlīdzina : - kravas zuduma vai iztrūkuma gadījumā zaudētās vai iztrūkstošās kravas vērtības apjomā; - kravas bojājuma gadījumā summas apjomā, par kādu pazeminājās kravas vērtība; - bet ja nav iespējams atjaunot bojāto kravu, tad tās vērtības apjomā; - kravas, kas nodota pārvadāšanai, paziņojot tās vērtību, zaudējuma gadījumā paziņotās vērtības apjomā. Preces vērtība tiek notekta vadoties no cenas, kas ir norādīta Pārdevēja rēķinā, bet, ja rēķina nav - tad vadoties no cenas, kura līdzīgos apstākļos parasti tiek iekasēta par analoģiskām precēm.

4.3. Pārvadātājs līdztekus ar nodarītā zaudējuma , kas radies kravas zuduma, iztrūkuma vai bojājuma gadījumā, atlīdzināšanu atmaksā Nosūtītājam pārvadājuma maksu, ko piedzen par nozaudētās, iztrūkstošās, sabojātās kravas pārvadāšanu, jo esošais līgums paredz, ka šī maksa neietilpst kravas vērtībā.

4.4. Dokumenti par kravas nesaglabāšanas iemesliem (komercakts, vispārējas formas akts utt.), ko Pārvadātājs sastādījis vienpusēji, strīda gadījumā tiek vērtēti tiesā līdztekus ar citiem dokumentiem, kas apliecina apstākļus, kas var kalpot par pamatu Pārvadātāja, Nosūtītāja vai Saņēmēja atbildībai.

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5.1. Līdz prasības, kas izriet no kravas pārvadājuma, iesniegšanai Pārvadātājam , Nosūtītājam (Saņēmējam) jāiesniedz pretenzija Pārvadātājam.

5.2. Visā citā, ko neregulē esošais līgums, tiks piemēroti Latvijas Republikas civillikumdošanas nolikumi.

5.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir sagatavots __________ eksemplāros.

5.4. Pušu adreses un rekvizīti.

Nosūtītājs ______________ (PVN reģ.Nr., juridiskā adrese, nor. konts bankā, kods)

Pārvadātājs _____________(PVN reģ. Nr., juridiskā adrese, nor. konts bankā, kods)

Nosūtītājs _________________Z.v.                    Pārvadātājs __________________ Z.v.


Pārvadājuma līgums